FINANSOWANIE

fundacja ab imo pectore

Finansowanie za pośrednictwem fundacji Ab Imo Pectore

 

Świadczenie opieki przedszkolnej w ramach pomocy społecznej udzielanej przez Fundację oparty jest na następujących założeniach:

Zgodnie z przepisem art. 18 ust. 1 pkt. 1 ustawy o PIT oraz odpowiadającym mu treścią art. 26 ust. 1 pkt 9 odliczeniu od podstawy opodatkowania (dochodu) podlegają kwoty darowizn na cele społecznie użyteczne (określone w ustawie z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie) przekazane między innymi fundacjom. Dla osób prawnych limitem odliczenia kwot darowizn od dochodu jest pułap 10 % dochodu osoby prawnej za dany rok podatkowy, dla osób fizycznych 6 % dochodu za dany rok podatkowy.

Do celów społecznie użytecznych zalicza się cele określone w art. 3 ust 1 i art. 4 ust 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie zaliczają się w szczególności działania na rzecz:

– pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin

– edukacji, oświaty i wychowania

– działalności charytatywnej

Cele te są tożsame z celami wskazanymi w statucie Fundacji Ab Imo Pectore. Wynika stąd, że Fundacja może przyjmować darowizny, które u darczyńców będą podlegały odliczeniu od podstawy opodatkowania.

Jednocześnie środki uzyskane z tych darowizn będą mogły być bezpośrednio użyte do dofinansowania usług opieki przedszkolnej dla dzieci pracowników darczyńcy.

Możliwy byłby następujący model rozliczeń:

Pracodawca przekazuje darowiznę Fundacji

Wskazuje pracowników, którzy mają zostać objęci dofinansowaniem opieki przedszkolnej dla ich dzieci,

Fundacja zgodnie ze swoim regulaminem przyznawania pomocy społecznej kwalifikuje wskazane dzieci do objęcia opieką żłobkową , przedszkolną lub szkolną

Dofinansowanie takie korzysta ze zwolnienia podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych (na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 79 ustawy o PIT) jako świadczenie z pomocy społecznej.

Z tytułu takiego dofinansowania opieki przedszkolnej fundacja nie ma obowiązku pobierać jakichkolwiek zaliczek na podatek dochodowy od kwot dofinansowania (tak w interpretacji prawa podatkowego Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 28.10.2014 r. nr IPTPB1/415-439/14-2/MR)

Ponadto kwota dofinansowani w ramach pomocy społecznej może zostać użyta na dopłatę czesnego w przedszkolu prowadzonym przez inny podmiot niż Fundacja, np. placówki prowadzone przez Grupę ATM.

Zgłoszeni pracownicy po wypełnieniu odpowiedniej ankiety zostają zakwalifikowani przez Fundację do udzielenia pomocy społecznej w postaci całkowitego lub częściowego dofinansowania opieki przedszkolnej dla ich dzieci. Fundacja współdziała tutaj ściśle przy weryfikacji zgłoszeń pracowników z pracodawcą – darczyńcą.

Zachęcamy do skorzystania z naszych kalkulatorów znajdujących się na stornie pokazujących oszczędności podatkowe wynikające z zastosowania powyższego rozwiązania .

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Jeżeli masz pytania odnośnie naszego projektu.
Zapraszamy do naszego biura lub można się z nami skontaktować telefonicznie lub mailowo